Instemming op het nieuwe pensioenstelsel

Het bestuur van het Ambtenarencentrum, de centrale waarbij aKtief is aangesloten, heeft ingestemd met het nieuwe pensioenstelsel en het transitieplan voor (gewezen) overheids- en onderwijsmedewerkers.

De onderhandelaars van het Ambtenarencentrum hebben vaak en gedurende langere tijd met de collega’s van andere centrales en vertegenwoordigers van de overheids- en onderwijswerkgevers gesproken over de invoering van een nieuw pensioenstelsel voor overheids- en onderwijsmedewerkers en de wijze waarop per 1 januari 2027 van het bestaande stelsel naar het toekomstige stelsel wordt overgegaan. Dit heeft geresulteerd in een tweetal documenten, namelijk het zogenaamde hoofdlijnenresultaat en het transitieplan. Op 3 juni 2024 stonden beide documenten ter besluitvorming op de agenda van de bestuursvergadering van het Ambtenarencentrum. De vakbond aKtief is bij deze centrale van overheidspersoneel aangesloten.

Het bestuur van het Ambtenarencentrum heeft in grote meerderheid ingestemd met de twee uitkomsten van de onderhandelingen. De overlegvertegenwoordigers zullen dit standpunt waarschijnlijk begin volgende maand, als alle andere centrales ook klaar zijn met hun achterbanraadpleging en besluitvorming, in de vergadering van de Pensioenkamer inbrengen. Als daar een meerderheid van de centrales samen met de werkgeversvertegenwoordiging instemt, ligt de weg open om op 1 januari 2027 over te gaan naar een nieuw pensioenstelsel voor (gewezen) overheids- en onderwijsmedewerkers. Voordat dit gebeurt moet er echter nog veel werk verzet worden. Met name door het ABP en haar controleorganen, waaronder het verantwoordingsorgaan.

De sectorgroep waarbinnen de vakbond aKtief valt heeft tijdens de bestuursvergadering voor gestemd.