Nieuws uit de ledenlunch Juni 2023

Om jullie op de hoogte te houden van wat er is besproken tijdens de ledenlunch volgt hieronder een kort overzicht. Wil je hier ook wat over kwijt of heb je er een vraag over: laat het ons weten!

Het bestuur

Gerjan opent de vergadering en deelt mee dat er deze week een mail gestuurd wordt naar de leden waarin wordt gevraagd wat hun wensen voor de CAO van 2024 zijn. Na de zomervakantie willen we weten wat ons startpunt is voor de onderhandelingen.

Het bestuur gaat kennismaken met de mogelijke opvolger voor Jan van der Valk. Deze opvolger zal mee gaan lopen met het GOAAK en de persoonlijke belangenbehartiging. Bij de volgende ALV op 27 maart 2024 stopt Jan. De keuze voor zijn opvolger wordt gemaakt door het bestuur en er zal geen draagvlakcommissie of andere inbreng vanuit de leden zijn.

OR

Mark Visser praat ons bij namens de OR:

De afgelopen maand hebben diverse overleggen plaatsgevonden:

  • OR-vergadering voor het bespreken van lopende dossiers en dossiers die behandeld gaan worden on de overlegvergadering.
  • Overlegvergadering: Hierin bespreken we een aantal dossiers met de bestuurder & worden we op de hoogte gebracht over verschillende onderwerpen. Er is de afgelopen keer teruggekeken op het artikel 24 overleg en op een aantal onderwerpen is dieper ingegaan. Zoals de visie dienstverlening en uitwerking klantenstrategie & PvA Europees beleid/wetgeving, strategisch risk management, sourcingkaders, het MedewerkersOnderzoek, de instemmingen (deel) RI&E’s en Toekomst vast fundament.
  • Hybride werken: In overleg met een werkgroep over de invulling van de 9 of 12 kernpunten over hybride werken. Vergelijking onze visie ten opzichte van die van het Kadaster. Denk aan: Maatwerkafspraken, inrichting kantoren, werkplek thuis, beveiliging, fysieke middelen. Maar ook over wie waar over gaat, OR of GOAAK (b.v. vergoedingen werkplek, thuiswerkvergoeding)
  • RVU – regeling: De OR is betrokken bij een workshop over evaluatie en optimalisatie van het werkproces van de RVU binnen de bestaande kaders. Afspraken over eerder stoppen door zwaarte van het werk en hoe we daar binnen het Kadaster mee om gaan.
  • Overleggen met onze directie-werkgroepen. Hierin kaarten de leden verschillende onderwerpen aan bij hun directeur en bespreken we problemen die betrekking hebben op de werkzaamheden van de deelnemers.
  • Directeur P&O heeft een toezegging gedaan op nieuw beleid voor de PSA – Arbo na de zomer.
  • OR is bezig met een instemmingsverzoek voor de wijzigingen leaseregeling en gebruikersovereenkomst meetauto.
  • De ARBO jaarrapportage 2022 is besproken met ZorgvandeZaak.
  • Voor de RI&E gebouwen zijn we meegelopen met ZorgvandeZaak in alle vestigingen.
  • De OR heeft een 2 daagse training gevolgd met focus op Snellezen, mindmapping. De bestuurder & directeur P&O sloten aan en aten een hapje mee/ stukje teambuilding.

GOAAK

Jan van der Valk praat ons bij over het GOAAK:

De definitieve tekst voor de CAO 2023 wordt binnenkort vastgelegd en zal gepubliceerd worden in het beleidshuis. De opvolger van Jan zal uitgenodigd worden voor de volgende ledenlunch. Hij zal meelopen met Jan bij de CAO 2024.

6 september is de volgende bijeenkomst. We willen dan graag kunnen vertellen wat het resultaat van de mailronde m.b.t. de CAO 2024 is gekomen.