Nieuws uit de ledenlunch mei 2024

Om jullie op de hoogte te houden van wat er is besproken tijdens de ledenlunch volgt hieronder een kort overzicht. Wil je hier ook wat over kwijt of heb je er een vraag over: laat het ons weten!

Gerjan opent de ledenlunch.
Er is een enquête naar alle leden verzonden om uitvraag te doen naar interesse in een informatiebijeenkomst over pensioenen. Na de zomer gaan we deze bijeenkomsten houden. Waarschijnlijk komen er 2 fysieke bijeenkomsten in Zwolle en Apeldoorn en 1 digitale. De voorlichting zal worden gegeven door een voorlichter van het ABP.
Voor de fysieke bijeenkomsten geldt wel een minimale aanwezigheid, dus kom vooral langs!
De gekozen data zullen binnenkort worden gedeeld met hierbij een link om je aan te melden.

OR-verkiezingen: het lijkt er zeer sterk op dat er verkiezingen gaan komen in het najaar.
Vanuit aKtief hebben we voor alle leden een mok geregeld met ons logo. Ze zijn in elk geval verkrijgbaar in Groningen, Apeldoorn en Eindhoven. Mogelijk zijn ze binnenkort ook verkrijgbaar in Zwolle. Dit zullen we laten weten.

OR
Mark Visser praat ons bij over de OR.
Wekelijkse stand-ups hebben plaatsgevonden waarbij ieder OR-lid bespreekt waar ze mee bezig zijn en praat men bij over de lopende dossiers. Daarnaast heeft het dagelijks bestuur van de OR de lopende zaken, acties en ingekomen stukken besproken en een planning gemaakt voor de komende maand. Verder bereiden zij de OR-vergadering voor. In deze vergadering zijn alle dossiers en lopende zaken besproken, worden de gezamenlijke besluiten genomen en wordt de overlegvergadering voorbereid. Verder heeft het agenda- en voorbereidingsoverleg plaatsgevonden voor de overlegvergadering met Frank Tierolff.
Tijdens de overlegvergadering bespreekt de OR een aantal dossiers met de bestuurder en wordt de OR op de hoogte gebracht over verschillende onderwerpen. Verder is er gesproken over lopende zaken zoals de financiën, huisvesting, IT, Arbo en de aankomende OR-verkiezingen.De OR heeft een positief advies gegeven over organisatieontwikkeling P&O. Er is op voorhand een meeleesgroep geweest, er is goed gecommuniceerd en er is een evaluatiemoment vastgelegd.
Er lopen 2 instemmingsverzoeken: het Overkoepelend Arbobeleid en het Integriteitsbeleid. Bij beide stukken is door de OR gevraagd om toegankelijke, leesbare documenten op B1-niveau. Verder heeft er een BOT-sessie met het GOAAK plaatsgevonden.
Ook heeft de OR een artikel 24-overleg gehad om terug te blikken op het afgelopen halfjaar en om vooruit te blikken naar het komende halfjaar. Daarnaast zijn er meerdere overleggen geweest met directeuren, managers, directiewerkgroepen, dossier-werkgroepen en met verschillende collega’s over lopende dossiers.

De OR gaat binnenkort op bezoek bij alle vestigingen. Heb je vragen, opmerkingen, of wil je deelnemen in de OR? Kom vooral langs!
Verder kun je natuurlijk altijd contact opnemen met aKtief of 1 van onze OR-leden.

GOAAK
Albert van der Smissen praat ons bij. Er was onduidelijkheid over wat nou eigenlijk ‘groot verlof’ is. Dit is eigenlijk gewoon een groot stuwmeer aan verlof wat je in 1x opmaakt, vaak voorafgaand aan je pensioen. Ten onrechte was in het formulier bij groot verlof opgenomen dat je ook geen ziekte meer hoeft te melden. Is natuurlijk praktisch lastig bij inzetten Arboarts, maar zonder ziekmelding gaat het mogelijk mis met het berekenen van je wettelijk verlof. Daarom is het advies om je altijd ziek te melden als je met groot verlof bent. Wanneer er namelijk aan het einde van je dienstverband nog wettelijk verlof openstaat, moet dit worden uitbetaald.
Het Persoonlijk Ontwikkelbudget: het lijkt erop dat het Kadaster vaak schuift met opleidingen naar regulier opleidingsbudget. Daarnaast gaat men er vaak zeer divers mee om of een aanvraag wel of geen goedkeuring krijgt. Ouderschapsverlof: oude afspraken worden geëerbiedigd. Dit is met name interessant voor mensen die niet al het verlof in het 1e jaar zouden opnemen, bijvoorbeeld bij meerlingen.
Daarnaast was er een fout bij betaald ouderschapsverlof. Ten onrechte werden mensen gekort op hun wettelijk verlof. Bij een fulltime FTE heb je gewoon recht op volledig wettelijk verlof. Check dit als je het afgelopen jaar betaald ouderschapsverlof hebt gehad of je een correctie krijgt.
Ervaar je problemen? Meld je bij aKtief!

Een van de leden stelt een vraag over het verlengen van de RVU-regeling. Dit hangt echter af van een wettelijke regeling die nog vanuit SZW moet komen. Albert spreekt via een ander gremium ook met SZW en gaat kijken of hij daar wat kan betekenen. RVU blijft sowieso, maar vraag is of de ‘boete’ er ook af blijft. Met een ‘boete’ voor de werkgever is het zeker minder aantrekkelijk. Verlenging van de fiscale vrijstelling moet dus worden gehandhaafd.
Er komt een vraag waarom organisaties er zo verschillend mee omgaan. Sommige organisaties lijken het als een soort VUT-regeling te gebruiken. Sommige bedrijven/organisaties gebruiken dit als tool voordat ze gaan reorganiseren. Kadaster streeft naar goed je pensioen halen, dus ziet RVU als laatste redmiddel. Het criterium ‘zware beroepen’ is lastig vast te stellen en niet goed haalbaar. Heeft in België lang een discussie over gespeeld.
Bij het kadaster zie je nog wel vaststellingsovereenkomsten om op die manier het pensioen wat naar voren te halen. Enkele maanden verlof is mogelijk goedkoper.
Dan nog een vraag van 1 van de aanwezige leden: waarop is er gekort op verlof? Is mij nooit opgevallen.
Bij het betaalde ouderschapsverlof mag je conform CAO niet worden gekort op wettelijk verlof. Kadaster deed dit wel. Je kreeg dus eigenlijk wettelijk verlof alsof je een deeltijdcontract had, terwijl je wel een fulltime FTE hebt. Herstel zal plaatsvinden voor 2022, 2023 en 2024. Het is nog niet bekend wanneer dit wordt ingeregeld, omdat het pas vorige week is besproken.

Vervolgens was er een vraag over ziekmelden bij groot verlof. Geldt dit ook voor meer reguliere ziekte? Bijvoorbeeld zware griep of een gebroken been? Ja. Het advies is om goed aan te duiden wanneer je welk verlof neemt. Dus ben je ziek: ziekmelden. Wanneer hierdoor aan het einde van je groot verlof nog wettelijk verlof over is, dan moet dit worden uitbetaald.

Als laatste kwam er nog een vraag of er een maximum is wat je mag sparen aan verlofuren voor groot verlof. Er is een maximum gesteld van 3600 uren.

Afsluiting
Gerjan sluit de bijeenkomst en deelt mede dat de volgende bestuursvergadering met ledenlunch op 12 juni zal plaatsvinden.