Wat wij doen

Naast dat wij als vakbond aan tafel zitten voor de onderhandeling van de CAO is er meer, dit hebben wij ook in onze statuten staan. De volgende vijf doelen hebben wij hierin opgenomen:

1. Het behartigen van de belangen van de leden op het gebied van arbeidsvoorwaarden en rechtspositie die voortvloeien uit de  (vroegere) arbeidsverhouding tot de Dienst voor het Kadaster en de Openbare Registers en de daaraan gerelateerde belangen;

 

2. Het geven van advies en bijstand aan de Individuele Leden en hun eventuele Nagelaten Betrekkingen met betrekking tot onderwerpen vallend onder 1. en voorts voor zover dat bij huishoudelijk reglement wordt bepaald;

 

3. Het meewerken aan het tot stand komen van een collectieve arbeidsovereenkomst (cao) bij de Dienst voor het Kadaster en de Openbare Registers, welke na goedkeuring door de (meerderheid van) de leden van de vereniging namens hen zal worden ondertekend.

 

4. Het bevorderen en stimuleren van haar leden tot het deelnemen aan alle vormen van georganiseerd overleg en medezeggenschap en het faciliteren van kandidaatstelling en verkiezing in de daartoe bestaande gremia.

 

5. Het bieden van informatie en faciliteiten, waaronder het stimuleren en mogelijk maken van kennisdeling, vakinhoudelijke- en persoonlijke ontwikkeling, aan zittende en toekomstige medewerkers van de Dienst voor het Kadaster en de Openbare Registers, niet meer of nog geen lid zijnde van de vereniging. Aan de aard en omvang van deze dienstverlening en aan de doelgroep kunnen nadere voorwaarden worden gesteld.